Taustaa

Tietoa Yhdistyksestä

Turun Urkujuhlat ry. on vuonna 2003 perustettu yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää urkutaidetta sekä herättää harrastusta tätä taidemuotoa kohtaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vuosittain Turun Urkujuhlat -nimisen kansainvälisen urkufestivaalin Turussa ja sen ympäristökunnissa. Yhdistys pyrkii saamaan festivaalin aikana pidettävillä konserteilla ja esitelmätilaisuuksilla mahdollisimman laajat piirit kiinnostumaan urkutaiteesta. Yhdistys järjestää myös koulutusta ja kursseja urkutaiteesta kiinnostuneille. Ensimmäinen Turun Urkujuhlat -festivaali järjestettiin 28.-31.10.2004.

Turun Urkujuhlat tulevat sekä ajallisesti että paikallisesti erinomaisesti täydentämään Suomen urkufestivaalien kenttää, johon tällä hetkellä kuuluvat ennen muuta Lahti ja Lapua ja myös kesällä vietettävät Paraisten urkupäivät. Turku ja Turun ympäristö kirkkoineen muodostavat erinomaisen ympäristön urkujuhlien viettämiseen. Turun Urkujuhlat rakennetaan lähinnä viisien urkujen ympärille: tuomiokirkon urut katedraaliakustiikassa, Mikaelinkirkon ranskalaisvaikutteiset romanttiset urut, Martinkirkon aikaansa erinomaisesti edustavat suomalaiset romanttiset urut sekä Turun konservatorion pienet ja Naantalin kirkon suuret barokkityyliset urut.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen perustamiskirja allekirjoitettu 10.4.2003. Yhdistys merkitty patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 3.10.2003. Rekisterinumero 187903. Y-tunnus 1907538-7.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Urkujuhlat ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää urkutaidetta sekä herättää harrastusta tätä taidemuotoa kohtaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää vuosittain voittoa tavoittelematta Turun Urkujuhlat -nimisen kansainvälisen urkufestivaalin Turussa ja sen ympäristökunnissa,
  • pyrkii saamaan festivaalin aikana pidettävillä konserteilla ja esitelmätilaisuuksilla mahdollisimman laajat piirit kiinnostumaan urkutaiteesta,
  • järjestää koulutusta ja kursseja urkutaiteesta kiinnostuneille,
  • järjestää urkukilpailuja valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla,
  • tukee kotimaista urkusävellystoimintaa, sekä
  • pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § Jäsenet
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, ainaisjäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen tai juridinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi ja joka maksaa vuosikokouksessa päätettävän suuruisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Ainaisjäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen tai juridinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi, ja joka maksaa vuosikokouksessa päätettävän suuruisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen tai juridinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi ja joka maksaa vuosikokouksessa päätettävän suuruisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Yhdistys voi valita myös kunniajäseniä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneltä ei peritä em. maksuja.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin ryhmälle päättää vuosikokous.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainais- ja kunniajäsenellä puheoikeus ja yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemää vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, tai sähköpostitse niille jäsenille jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

11 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.